Financieel voordeel

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie wordt ingezet voor een persoon die niet in staat is om zelfstandig met een volledige baan het wettelijk minimumloon te verdienen. De hoogte van de subsidie is maximaal zeventig procent van het wettelijk minimumloon, en wordt gebaseerd op de verdiencapaciteit en vastgesteld door een arbeidsdeskundige. In de praktijk wordt gemeten hoe de prestatie van de kandidaat zich verhoudt tot die van de gemiddelde werknemer.

No-riskpolis

De no-riskpolis is een tegemoetkoming van het doorbetaalde loon bij ziekte. Als uw werknemer na twee jaar ziekte een nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, hoeft u geen hogere WIA-premie te betalen.

No-riskpolis aanvragen? Deze regeling geldt voor mensen die onder de banenafspraak vallen. Hun gegevens staan in het doelgroepenregister. Het gaat om mensen met een:

  • Wajong-uitkering
  • indicatie banenafspraak
  • WSW-indicatie
  • WIW-baan
  • ID-baan

Wilt u precies weten hoe en wanneer u gebruik kunt maken van de no-riskpolis? Neem dan contact op met de accountmanager van Team Z.

Subsidie bij indienstneming

Bij het aannemen van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt voor minimaal zes maanden kunt u als werkgever gebruik maken van een subsidie (stimuleringspremie). De hoogte van de subsidie is altijd maatwerk.

Mobiliteits- en scholingsvoucher

Voor om- en bijscholing van uw zittende personeelsbestand zijn vanuit de overheid diverse stimuleringsmaatregelen beschikbaar om hun (interne of externe) mobiliteit te vergroten. Voor meer informatie over deze regelingen kunt u contact met Team Z opnemen.

Aanbod op maat

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kan een kandidaat (maximaal) drie maanden met behoud van uitkering bij uw bedrijf werken. Het doel is om van beide kanten te bezien of er sprake is van de juiste match. Uitgangspunt is dat de kandidaat na die periode in dienst wordt genomen.

Werving & selectie

Wij zorgen voor een goede voorselectie en dragen geschikte kandidaten voor. U heeft als werkgever een vast contactpersoon. De bemiddeling is kosteloos.

Advisering Wet en regelgeving

Wij zorgen voor een goede voorselectie en dragen geschikte kandidaten voor. U heeft als werkgever een vast contactpersoon. De bemiddeling is kosteloos.

BBL- leerplek

U kunt via deze regeling maximaal vijf jongeren in dienst nemen die een scholingstraject volgen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Twintig procent van de loonkosten worden vergoed. U zorgt als werkgever voor een ervaren leermeester die de jongere begeleidt.

Uitstekende begeleiding

Aanpassing werkplek

Wanneer de werkplek van onze kandidaat met een arbeidsbeperking moet worden aangepast, kan hiervoor een vergoeding voor worden aangevraagd. Dit kan zowel door de werkgever als werknemer. Het contractduur is wel minimaal zes maanden en de goedkoopste noodzakelijke voorziening wordt vergoed.

Jobcoaching

Een jobcoach biedt begeleiding aan een kandidaat op de werkplek, op vaste tijden en gedurende een langere periode. Hierdoor is de werknemer beter in staat om de taken in de werksituatie uit te voeren. Het ontlast u als werkgever en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer.

Voor de werkgever blijft de jobcoach hét vaste aanspreekpunt voor vragen of het oplossen van knelpunten. Daarmee helpen wij mensen met afstand tot werk niet alleen aan een baan, maar ook om die te behouden. Ook voor Wajongeren die al bij een bedrijf werken maar toch nog begeleiding nodig hebben, regelen wij de aanvraag bij het UWV en de uitvoering.

Werkervaringsplek

Via een werkervaringsplek kan een kandidaat, met behoud van uitkering, werkervaring opdoen binnen uw bedrijf voor een periode van 3 maanden. Doel is het opdoen van werkervaring, het leren functioneren in een arbeidsrelatie en/of het versterken van vaardigheden.